Akustika

1. Vyšetření ultrazvukem
 1. je založeno na měření odrazu vlnění
 2. je založeno na rozdílných akustických impedancích různých tkání
 3. nemá vedlejší účinky na organismus
 4. je výhodné pro zobrazování struktury měkkých tkání
 5. je kontraindikováno těhotenstvím
2. Ultrazvuk
 1. má vyšší frekvenci než slyšitelný zvuk, šíří se tedy ve vzduchu rychleji (užití v navigačních systémech)
 2. rychlost je frekvenčně nezávislá, proto můžeme ultrazvuk slyšet ve vodě
 3. se v plynech absorbuje řádově 1000-krát více než v kapalinách, má v nich tedy největší tepelné účinky
 4. se v plynech absorbuje málo, proto ho využívají např. netopýři pro echolokaci
 5. se nejlépe absorbuje ve vakuu
3. V blízkosti napjaté struny je umístěn reproduktor. Vlastní frekvence struny je 30 Hz. Rezonance nastane, když membrána reproduktoru bude kmitat o harmonické frekvenci (k î N)
 1. 30 . (2k+1) Hz
 2. 30 . k Hz
 3. 30 . 2k Hz
 4. 30 Hz
 5. struna může kmitat na své libovolné vyšší harmonické (flažolet)
4. V důsledku Dopplerova posunu je frekvence přijímaného ultrazvukového vlnění vyšší, pohybuje-li se
 1. detektor ke zdroji
 2. zdroj k detektoru
 3. zdroj a detektor vzájemně od sebe
 4. zdroj a detektor vzájemně k sobě
 5. zdroj a detektor stejným směrem a rychlostí
5. Ultrazvuk je silně zeslabován
 1. v plynech a kapalinách
 2. v kapalinách
 3. v kapalinách a pevných plynech
 4. v plynech a pevných látkách
 5. v kapalinách a pevných látkách
6. Ultrazvuk
 1. je příčné vlnění stejně jako zvuk
 2. šíří se stejnou rychlostí jako zvuk
 3. v plynech je téměř nepohlcován
 4. rychlost šíření nezávisí na frekvenci
 5. má frekvenci nižší než 16 kHz
7. Ve vakuu
 1. se šíří ultrazvuk snáze než infrazvuk
 2. se šíří zvuk pomaleji než ve vzduchu
 3. se šíří zvuk rychleji než ve vzduchu
 4. se zvuk nešíří
 5. není pro pacienta podstatné, zda se zvuk šíří či ne, protože tam stejně neslyší
8. Ve vakuu
 1. se zvuk šíří do dálky i do šířky (vlnění podélné a příčné), zatímco ve vzduchu jen do dálky (vlnění pouze podélné)
 2. je lepší slyšitelnost, protože zvuk není absorbován vzduchem
 3. se šíří zvuk pomaleji než ve vzduchu
 4. se šíří zvuk stejně rychle jako ve vzduchu
 5. se šíří zvuk rychleji než ve vzduchu
9. Rychlost šíření zvuku je
 1. v plynech menší než v kapalinách
 2. závislá na teplotě a tlaku vzduchu
 3. ve vzduchu při 0 °C a normálním tlaku asi 1190 km/h
 4. ve vakuu se zvuk nešíří
 5. ve vzduchu při 0 °C a normálním tlaku asi 330 m/s
10. Ultrazvuk
 1. je mechanické vlnění o frekvenci vyšší než 20 kHz
 2. se šíří stejnou rychlostí jako zvuk
 3. má tepelné účinky
 4. je silněji pohlcován v plynech než v kapalinách
 5. nejrychleji se šíří v pevných látkách
11. Ve zvukovém spektru
 1. mají samohlásky spojité spektrum kvůli své periodičnosti
 2. mají samohlásky čárové spektrum kvůli své periodičnosti
 3. nacházíme infrazvuk
 4. nacházíme ultrazvuk
 5. mají souhlásky spojité spektrum kvůli své neperiodičnosti
12. Stacionární zdroj vysílá zvuk o frekvenci 17 000 Hz. Může posluchač pohybující se ke zdroji rychlostí 120 km/h (34 m/s) tento signál slyšet? (rychlost zvuku 340 m/s ).
 1. ne - jedná se o ultrazvuk
 2. ne - jedná se o infrazvuk
 3. ano - frekvence signálu zachyceného posluchačem je 13 600 Hz
 4. ano - frekvence signálu zachyceného posluchačem je 18 700 Hz
 5. ne - frekvence signálu zachyceného posluchačem je 20 400 Hz
13. Stupnice ve FONech je
 1. totožná se stupnicí v dB
 2. přizpůsobená subjektivnímu vnímání hlasitosti zvuku
 3. na frekvenci 1 kHz shodná se stupnicí v dB
 4. je jemněji dělená vzhledem k dB, a proto praktičtější
 5. vztažena k prahu slyšitelnosti
14. Ultrazvuk se šíří nejrychleji
 1. v plynech a kapalinách
 2. v kapalinách
 3. v pevných látkách
 4. v plynech a pevných látkách
 5. v kapalinách a pevných látkách
15. Subjektivní vlastnosti zvuku jsou
 1. výška
 2. barva
 3. intenzita
 4. perioda
 5. doba trvání zvuku
16. Ultrazvuk
 1. šíří se vyšší rychlostí než slyšitelný zvuk
 2. šíří se stejnou rychlostí jako slyšitelný zvuk
 3. v živých tkáních se šíří nižší rychlostí než slyšitelný zvuk
 4. pro lom na rozhraní dvou prostředí platí myšlenka Snellova zákona
 5. na rozhraní tkání s různou akustickou impedancí se částečně odráží a láme
17. Frekvence hlasu
 1. je u muže asi 120 Hz, u ženy dvojnásobná
 2. závisí na tlaku vzduchu, na napětí hlasivek a na vitální kapacitě plic
 3. u zpěvného hlasu žen může dosáhnout hodnoty až 1000 Hz
 4. u zpěvného hlasu žen může dosáhnout hodnoty až 2000 Hz
 5. je u muže asi 250 Hz, u ženy vyšší
18. Jednotka decibel (dB)
 1. je jednotka hladiny intenzity zvuku
 2. je jednotka akustického výkonu
 3. je poměrná jednotka vztažená k prahové intenzitě zvuku
 4. má význam pro porovnávání dvou hodnot (např. prahové a okamžité) měřené veličiny (např. intenzity zvuku)
 5. je doplňkovou jednotkou SI
19. Jako absolutní hluk označujeme směs zvuků o hladině intenzity větší než
 1. 60 dB
 2. 70 dB
 3. 80 dB
 4. 90 dB
 5. 100 dB
20. Rychlost zvuku
 1. ve vzduchu můžeme vypočítat c(t) = c(0)+k*t, kde t je teplota a k konstanta prostředí
 2. může být v tuhých látkách až 10-krát větší než v pružném prostředí
 3. se stoupající teplotou klesá
 4. je v kapalinách asi 5-krát větší než ve vzduchu
 5. je pro vzduch při normálním tlaku a 0 °C 331,8 m/s
21. Jeden člověk zpívá na hladině hlasitosti 60 dB. Jaká je hladina hlasitosti 100-členného sboru?
 1. 99 dB
 2. 80 dB
 3. 120 dB
 4. 160 dB
 5. 6 000 dB
22. Vyberte pravdivé tvrzení
 1. mechanické vlnění s frekvencemi pod 16 Hz nazýváme infrazvukem
 2. mechanické vlnění s frekvencemi pod 20 kHz nazýváme ultrazvukem
 3. zvuk je mechanické vlnění o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 20 kHz
 4. frekvenční rozsah slyšení u člověka závisí na věku
 5. zvuk je popsán výškou, barvou a hlasitostí
23. Kolikrát vyšší je akustická impedance vody než vzduchu za normálních podmínek?
 1. asi 200 krát
 2. je nižší asi 150 krát
 3. asi 4000 krát
 4. asi 50 000 krát
 5. jsou řádově stejné
24. Ultrazvuk je zvuk
 1. o frekvencích nižších než 1 kHz
 2. který se šíří vzduchem rychleji než normální zvuk
 3. o frekvencích vyšších než 20 kHz
 4. se silnou absorpcí v měkkých tkáních
 5. pro svoji značnou výšku lidským uchem neslyšitelný
25. Ultrazvuk
 1. se vlivem disperze šíří tím rychleji, čím vyšší má frekvenci
 2. je vlivem rychlosti tlakových změn absorbován tím více, čím vyšší má frekvenci
 3. je v plynech pohlcován řádově 10-krát více než v kapalinách
 4. se šíří pouze pružným prostředím
 5. je v plynech pohlcován řádově 1000-krát více než v kapalinách
26. Sníží-li se hladina hlasitosti zvuku ze 120 dB na 90 dB, intenzita zvuku poklesne
 1. 3 krát
 2. 30 krát
 3. 100 krát
 4. 300 krát
 5. 1000 krát
27. Pro vyšší harmonické (frekvence) platí:
 1. jsou kladné celočíselné násobky základní frekvence
 2. jsou kladné celočíselné podíly základní frekvence
 3. mají vliv na barvu zvuku podle své amplitudy a fáze
 4. každé vyšší harmonické přísluší určitý interval v temperovaném ladění (např. čistá oktáva, dvě čisté oktávy + velká tercie, atd.)
 5. jejich přítomnost či nepřítomnost v daném tónu neovlivňuje jeho hlasitost (intenzitu)