Buněčná fyzika

1. Pasivní transport
 1. je přenos látek ve směru spádu potenciální energie
 2. je přenos látek z místa s vyšší hodnotou potenciální energie na místa s nižší hodnotou potenciální energie
 3. je přenos látek ve směru gradientu potenciální energie
 4. je přenos látek z místa s nižší hodnotou potenciální energie na místa s vyšší hodnotou potenciální energie
 5. je energeticky pokryt rozdílem potenciálních energií míst, mezi nimiž probíhá
2. Sodíková pumpa
 1. nachází se v membránách všech somatických buněk
 2. pracuje na úkor energie, kterou získává štěpením ATP na ADP
 3. je uložena v membránách nervových a svalových buněk
 4. je mechanismus odpovědný za aktivní transport iontů sodíku a draslíku
 5. je mechanismus odpovědný za pasivní transport iontů sodíku a draslíku
3. Je-li umožněn prostup iontu membránou,
 1. situace na membráně se z hlediska koncentrací iontů obecně nezmění
 2. změnou vlastností membrány vzniknou nové podmínky pro rovnovážné rozdělení iontů, takže obecně dojde ke změně jejich koncentrace na obou stranách membrány
 3. rovnováha rozdělení iontů nezávisí na membráně, ale na druhu přítomných iontů, takže k přeskupení obecně nedojde, pokud žádné nové druhy iontů nepřidáme
 4. iont zůstane na jedné straně, ale jeho náboj projde na druhou stranu
 5. iont projde membránou, ale jeho náboj zůstane na té straně, která je opačně nabitá
4. Myelinová pochva
 1. je nevodivý element
 2. je vodivý element
 3. má vysoký izolační odpor
 4. má nízký izolační odpor
 5. nemá izolační odpor
5. Synapse nevznikne,
 1. když akční potenciál nedosahuje prahové hodnoty
 2. když receptory jsou inhibovány nervovým jedem
 3. když je membrána propustná pro všechny druhy iontů
 4. když je v membráně nízká plošná hustota napěťově řízených kanálů
 5. když jsou iontové kanály zahlceny
6. Mezi funkce buněčné membrány patří
 1. rozpouštění organických a anorganických látek
 2. buněčný transport
 3. dráždivost a vzrušivost
 4. denaturace alkoholu
 5. imunita buňky
7. Český fyziolog, který přispěl ke studiu funkce srdečních buněk a elektrického pole srdce, se jmenoval
 1. Laufberger
 2. Purkyně
 3. Jesenský
 4. Harvey
 5. Bezoušek
8. Hypertonický roztok
 1. v žádném případě se nehodí k infúzi
 2. má stejný osmotický tlak jako vnitřní prostředí organismu
 3. způsobuje popraskání erytrocytů do něho vložených
 4. musí být použit v případě transportu buněčných kultur
 5. má vyšší osmotický tlak než vnitřní prostředí organismu
9. Synapse je
 1. membrána spojující dva neurony
 2. spoj buněk umožňující za normálních podmínek jednosměrné přenášení akčního potenciálu z buňky na buňku
 3. spoj buněk umožňující za normálních podmínek vzájemné přenášení akčního potenciálu z buňky na buňku
 4. receptor synaptického mediátoru
 5. ani jedno
10. Je-li umožněn prostup nějakého iontu membránou, membránový potenciál se
 1. obecně nezmění, protože nezávisí na propustnosti membrány pro daný iont
 2. obecně změní, protože může dojít k vyrovnání nerovnovážné koncentrace iontů na obou stranách membrány, což má za následek změnu membránového potenciálu
 3. nezmění, pokud původní koncentrace iontů na obou stranách membrány byla rovnovážná vzhledem k novému stavu membrány
 4. změní, jestliže změnou propustnosti membrány vznikla nerovnováha v rozdělení iontů
 5. nezmění, pokud iont není nabitý
11. Akční potenciál by se nemohl šířit bez
 1. polopropustnosti membrány
 2. průchodu Na+ a K+ iontů
 3. přítomnosti iontových kanálů
 4. myelinové pochvy
 5. činnosti iontové pumpy
12. Osmóza
 1. je definována jako pohyb molekul rozpouštědla proti gradientu jeho koncentrace
 2. je definována jako pohyb molekul rozpouštědla ve směru gradientu jeho koncentrace
 3. vzniká oddělením roztoku od rozpouštědla polopropustnou membránou, která propouští pouze molekuly rozpouštědla
 4. tlak, který zamezí jejímu vzniku, se nazývá osmotický tlak daného roztoku
 5. se využívá při dialýze
13. Rovnovážný (klidový) membránový potenciál buňky nevznikne, když
 1. je prostředí neutrální
 2. se v prostředí nevyskytuje membrána
 3. je membrána nepropustná pro ionty Na+
 4. je membrána propustná pro všechny druhy iontů, které se v prostředí nacházejí
 5. otázka je nesmyslná
14. Inhibiční synapse se vyznačuje například
 1. depolarizací postsynaptické membrány, k repolarizaci už nedojde
 2. stabilizací postsynaptické membrány proti depolarizaci
 3. hyperpolarizací postsynaptické membrány
 4. přestupem Cl- aniontů ze synaptické štěrbiny přes postsynaptickou membránu
 5. přestupem Cl- aniontů do synaptické štěrbiny
15. Aktivní transport
 1. je definován jako přenos elektricky nabitých částic po elektrochemickém gradientu
 2. je definován jako přenos elektricky nabitých částic proti elektrochemickému gradientu
 3. sodných a draselných iontů proti sobě je tzv. sodíková pumpa
 4. je přenos iontů a molekul proti koncentračnímu spádu
 5. je uskutečňován na úkor energie získané z metabolických procesů
16. Akční potenciál se šíří po myelinizovaném nervovém vlákně
 1. obousměrně
 2. saltatoricky díky excitačním schopnostem myelinu
 3. saltatoricky díky dobré vodivosti myelinu
 4. od jednoho Ranvierova zářezu k druhému
 5. přerušovaně
17. Refrakternost je
 1. vlastnost membrány dočasně nereagovat na podráždění po průchodu akčního potenciálu
 2. schopnost membrány vytvořit akční potenciál
 3. schopnost membrány komunikovat se sousedními buňkami
 4. rozlomení membrány
 5. ani jedno
18. Mezi typy pasivního transportu lze zařadit
 1. elektrochemický gradient
 2. difúzi
 3. transport iontovými kanály
 4. osmózu
 5. chemický gradient
19. Akční potenciál
 1. je odpovědí buněčné membrány na podnět z okolí
 2. vzniká otevřením iontových kanálů a změnou propustnosti membrány pro sodné a draselné kationty
 3. jeho hodnota závisí na intenzitě podnětu
 4. má pro danou nervovou buňku v daném prostředí stejný průběh
 5. šíří se u myelinizovaných a nemyelinizovaných nervových vláken stejnou rychlostí
20. Elektrické napětí mezi vnitřní a vnější stranou buněčné membrány je polarizováno tak, že
 1. vnitřní strana je negativní
 2. vnitřní strana je pozitivní
 3. vnitřní strana je negativní jen v průběhu akčního napětí
 4. vnitřní strana je pozitivní jen v průběhu akčního napětí
 5. vnitřní strana je pozitivní jen u nervových buněk
21. Rychlost šíření akčního potenciálu
 1. má u různých buněk obecně různé hodnoty
 2. se zvětšuje, je-li průměr vlákna větší
 3. je menší u myelinizovaného vlákna než u nemyelinizovaného
 4. nezávisí na myelinizaci nervového vlákna
 5. je 0,1 - 100 m/s
22. Je akční potenciál membránovým potenciálem?
 1. ne
 2. ano
 3. ano, ale pouze v klidovém stavu membrány
 4. ano též ve stavu podráždění membrány
 5. otázka je nesmyslná
23. Vyberte správná tvrzení:
 1. reobáze je nejmenší intenzita impulsu, který vyvolal podráždění
 2. reobáze je nejmenší intenzita podprahového vnímání
 3. chronaxie je doba minimálního trvání impulsu o dvojnásobné amplitudě reobáze
 4. chronaxie je doba minimálního trvání impulsu o poloviční amplitudě reobáze
 5. chronaxie je nepřímo úměrná reobázi
24. Pro kontrakci (stah) svalových a srdečních vláken jako následek jejich excitace (podráždění) jsou důležité
 1. draselné ionty
 2. sodné ionty
 3. vápenaté ionty
 4. aktin a myozin
 5. kalciové kationty
25. Osmotický tlak
 1. závisí na počtu částic rozpouštěné látky v roztoku, nezávisí na počtu částic rozpouštědla
 2. klesá s teplotou
 3. závisí na velikosti částic v roztoku
 4. roste s rostoucí molární koncentrací roztoku
 5. je shodný v roztoku NaCl určité koncentrace a v roztoku glukózy poloviční koncentrace
26. Dva vodné roztoky jsou izotonické, mají-li
 1. stejnou molární koncentraci a stejnou teplotu nezávisle na rozpuštěné látce
 2. stejnou molární koncentraci a stejnou rozpuštěnou látku
 3. stejnou molární koncentraci
 4. stejnou rozpuštěnou látku a stejnou teplotu
 5. poměr molárních koncentrací roven poměru svých teplot
27. Akční potenciál se v nervovém vlákně šíří rychlostmi v rozmezí (podle druhu vlákna)
 1. 0.1 - 100 km/h
 2. 0.1 - 100 cm/s
 3. 10 - 1000 m/s
 4. 0.1 - 100 m/s
 5. rychlostí světla
28. Co je to membránový potenciál?
 1. potenciální energie iontu vzhledem k membráně
 2. podíl koncentrací iontů na opačných stranách membrány
 3. elektrické napětí na membráně
 4. rozdíl elektrostatických potenciálů na opačných stranách membrány
 5. ani jedno z výše jmenovaného
29. Pružníkové cévy
 1. jsou cévy s převahou hladkého svalstva ve stěně
 2. jejich funkcí je vyrovnávat velké změny krevního tlaku
 3. svoji světlost mění poměrně dobře aktivně
 4. jsou cévy s převahou elastických vláken
 5. jejich funkcí je vytváření aktivního mechanického napětí
30. Onkotický tlak
 1. plazmy je nižší než tlak osmotický
 2. plazmy je vyšší než tlak osmotický
 3. má stejnou velikost jako osmotický tlak
 4. je to osmotický tlak vytvářený koloidy
 5. je důležitý v tkáňové cirkulaci, kde zamezuje nadměrnému hromadění tekutin v tkáních