Chemická fyzika

1. Jaké množství energie je třeba k ionizování atomu vodíku?
 1. 0.13 eV
 2. 133 eV
 3. 1.38 eV
 4. 13.53 eV
 5. 1.35 keV
2. O pravém roztoku můžeme říci, že
 1. velikost dispergovaných částic je menší než 1 nm
 2. dispergované částice můžeme oddělit ultrafiltrací
 3. difúze probíhá pomaleji ve srovnání s roztoky koloidními
 4. dispergované částice můžeme rozlišit světelným mikroskopem
 5. jejich osmotický tlak je nulový
3. Úhel mezi atomy v molekule vody je
 1. 110°
 2. 105°
 3. 120°
 4. 103°
 5. 95°
4. Označte správný příklad dané disperzní soustavy
 1. suspenze - krev (krvinky v plazmě)
 2. koloidní roztok - krev (krvinky v plazmě)
 3. koloidní roztok - krevní plazma (roztok bílkovin)
 4. pravý roztok - roztok NaCl
 5. koloidní roztok - sražené mléko
5. Řád vazby
 1. udává počet vazeb mezi dvěma atomy
 2. nabývá hodnot 0 až 3
 3. udává množství energie potřebné k rozložení molekuly na atomy
 4. udává stupeň iontového charakteru vazby
 5. je roven vzdálenosti částic, kdy jsou v rovnováze přitažlivé a odpudivé síly
6. Ultrafialové záření (UVZ)
 1. aktivní skupiny bílkovin pro absorpci UVZ jsou skupina tryptofanová a tyrosinová
 2. počet míst k absorpci UVZ je u nukleových kyselin nižší než u bílkovin
 3. absorpce UVZ v obnažené molekule nukleové kyseliny může způsobit mutace
 4. způsobuje přeměnu provitamínu D na aktivní vitamín D
 5. o vyšších energiích může radiolýzou vody vytvořit volné radikály
7. Polarografie je
 1. optická metoda měření polarity vazeb
 2. chemická analytická metoda využívající jevu polarizace elektromagnetického vlnění
 3. metoda, kdy se měří proud mezi dvěma elektrodami v roztoku
 4. chemická analytická metoda využívající jevu polarizace elektrody
 5. speciální metoda měření teploty
8. Proteiny musí obsahovat
 1. C, H, O, P
 2. C, H, O, S
 3. C, H, O, N
 4. C, H, O, Fe
 5. C, H, O, Ca
9. Jak velká je energie vodíkových vazeb ve vodě přepočítaná na jednu molekulu vody?
 1. asi 1 eV
 2. asi 0.4 eV
 3. asi 12 eV
 4. asi 0.06 eV
 5. asi 0.1 eV
10. Deformační polarizace
 1. je vyvolána deformací molekuly následkem posunů elektronových obalů a jader
 2. projevuje se pouze u iontových molekul
 3. jejím výsledkem je vznik dipólu u původně nepolárních molekul
 4. vynucenou deformační polarizací vzniká indukovaný dipólový moment, který je trvalý
 5. výsledkem deformační polarizace může být i zesílený dipólový moment u již původně polárních molekul
11. Při galvanickém pokovování
 1. je směr proudu v obvodu opačný než při elektrolýze
 2. je pohyb iontů v elektrolytu opačný než při elektrolýze
 3. se kationty pohybují od anody k pokovovávanému předmětu na katodě
 4. se předmět pokovovává kovem anody
 5. se proud indukovaný v elektrolytu používá k dalšímu pohánění elektrolýzy
12. Převažujícím kationtem v extracelulární tekutině je
 1. draslíkový kation
 2. natriový kation
 3. chloridový kation
 4. kaliový kation
 5. uhličitanový kation
13. Je-li hodnota vedlejšího kvantového čísla l = 2, pak počet poloh, které může tento orbital zaujmout vůči vnějšímu magnetickému poli, je
 1. 3
 2. 7
 3. 6
 4. 5
 5. 4
14. Převažujícím kationtem v intracelulární tekutině je
 1. draslíkový kation
 2. natriový kation
 3. chloridový kation
 4. kaliový kation
 5. uhličitanový kation
15. Molekuly fosfolipidů v buněčné membráně jsou k sobě obráceny konci
 1. hydrofobními
 2. lipofilními
 3. polárními
 4. nepolárními
 5. hydrofilními
16. Při pH odpovídajícím izoelektrickému bodu se albumin ve vodě pohybuje
 1. ke katodě
 2. k anodě
 3. v závislosti na své koncentraci v roztoku
 4. v jeho pohybu nepřevládá jeden směr
 5. ke katodě i anodě
17. Co je fyzikální podstatou viskozity kapalin
 1. tření mezi částicemi kapaliny
 2. hustota kapaliny
 3. mezimolekulové síly elektromagnetické povahy
 4. mezimolekulové síly mechanické povahy
 5. neuspořádaný pohyb částic
18. Vazebná energie molekuly
 1. udává množství energie potřebné k rozložení molekuly
 2. udává počet vazeb mezi atomy
 3. vyjadřuje pevnost vazby
 4. je rovna potenciální energii částic ve vzdálenosti, kdy jsou v rovnováze přitažlivé a odpudivé síly
 5. dosahuje hodnot 80-150 kJ/mol