Elektřina

1. Které tvrzení o vedení elektrického proudu tkáněmi je pravdivé?
 1. stejnosměrný proud je tkáněmi veden převážně jako proud posuvný
 2. střídavý proud je tkáněmi veden převážně jako proud posuvný
 3. stejnosměrný proud protéká především mezibuněčnou hmotou
 4. vysokofrekvenční proud prochází přes membrány snáze než nízkofrekvenční
 5. nízkofrekvenční proud prochází přes membrány snáze než vysokofrekvenční
2. Který z uvedených vztahů je správný ?
 1. J = W . s
 2. W = V/A
 3. A = C/s
 4. A = C . s
 5. I = Q/t
3. Vyberte správné pořadí druhů látek od nejnižšího měrného elektrického odporu k nejvyššímu
 1. izolanty, polovodiče, elektrolyty, kovy
 2. kovy, polovodiče, elektrolyty, izolanty
 3. kovy, elektrolyty, polovodiče, izolanty
 4. izolanty, elektrolyty, polovodiče, kovy
 5. kovy, polovodiče, izolanty, elektrolyty
4. Elektronvolt (10En znamená 10 na n-tou)
 1. je jednotkou elektrického napětí při pohybu elektronu mezi deskami kondenzátoru
 2. je 1.6 E-19 J
 3. je jednotkou energie, kterou má částice s nábojem rovným náboji 1 elektronu, který prošel napěťovým rozdílem 1V
 4. je jednotkou doplňkovou k soustavě SI
 5. se často používá např. v atomové nebo jaderné fyzice
5. Biologické tkáně se v obvodu se střídavým proudem chovají jako
 1. obvod s RCL článkem
 2. v obvodu se stejnosměrným proudem
 3. obvod s kondenzátorem a rezistorem
 4. obvod s indukčností a odporem
 5. obvod s indukčností a kondenzátorem
6. Dva elektrické náboje Q a 4Q jsou umístěny ve vzdálenosti 6 cm. Na spojnici obou nábojů je třeba umístit náboj q, aby na něj nepůsobila žádná elektrická síla. Kde se nachází náboj q?
 1. poloha závisí na prostředí, v němž se náboj nachází
 2. ve vzdálenosti 2 cm od náboje Q
 3. ve vzdálenosti 3 cm od náboje 4Q
 4. ve vzdálenosti l cm od náboje Q
 5. ve vzdálenosti 5 cm od náboje 4Q
7. Impedance (Z) obecného elektrického prvku
 1. se rovná odporu R v případě stejnosměrného napětí po doznění přechodových dějů
 2. je obecně komplexní číslo
 3. závisí na frekvenci
 4. má-li být vyčíslena jako Z = U/I (U = napětí, I = procházející proud), musí být U a I komplexní čísla, tj. nést informaci o fázi
 5. se rovná odporu R, je-li součet induktance a kapacitance nulový
8. Elektrický proud prochází tkáněmi cestou nejmenšího odporu, neboli
 1. snáze v tělesných tekutinách než v suché kůži
 2. snáze v tukové tkáni než v suché kůži
 3. snáze v kosti než v tukové tkáni
 4. snáze v tukové tkáni než v krevní plazmě
 5. nervovými vlákny, cévami, mezibuněčnými prostory
9. Elektron se v homogenním elektrickém poli pohybuje
 1. rovnoměrně zrychleně
 2. konstantní rychlostí
 3. po kruhové dráze
 4. obecně po parabole
 5. je urychlován ve směru intenzity elektrického pole
10. Elektrony se mohou podílet jako volné nosiče elektrického náboje
 1. v elektrolytu
 2. v kovech
 3. v ionizovaném plynu
 4. v polovodičích
 5. v jakémkoli prostředí
11. Vyberte správnou kombinaci zařízení - jev či vlastnost
 1. tranzistor - 2 PN-přechody
 2. termistor - závislost měrného elektrického odporu na teplotě polovodiče
 3. Galvanický článek - přeměna energie elektrické na chemickou
 4. termočlánek - rozdíl mezi teplotními roztažnostmi dvou kovů
 5. polovodičová dioda - jeden PN-přechod
12. Proč roste odpor vodičů s teplotou?
 1. znesnadnění pohybu elektronů větším rozkmitem krystalových mřížek kovů
 2. znesnadnění pohybu nosičů náboje větším rozkmitem krystalových mřížek kovů
 3. s teplotou se uvolní další nosiče náboje
 4. volné nosiče náboje získávají tepelným pohybem energii pro přechod z vodivostního do valenčního energetického pásma
 5. začíná docházet k přenosu látky
13. V ionizovaném plynu se podílejí na vedení proudu
 1. jen kladně nabité ionty
 2. pouze elektrony
 3. jen záporně nabité ionty
 4. jen elektrony a záporně nabité ionty
 5. elektrony, kladně i záporně nabité ionty
14. Vyberte správné tvrzení
 1. dohodnutý směr proudu odpovídá směru pohybu kladně nabitých částic
 2. vodič obsahuje volné částice s elektrickým nábojem
 3. v kovu jsou volnými částicemi s elektrickým nábojem pouze elektrony
 4. v elektrolytu jsou volnými částicemi s nábojem pouze kationty a anionty
 5. elektrony se mohou podílet jako volné částice na přenosu elektrického náboje v ionizovaném plynu
15. Piezoelektrického jevu se využívá k tvorbě
 1. jisker v některých zapalovačích
 2. ultrazvuku o vysoké frekvenci pro vyšetřovací metody
 3. nedokonalých sluchových požitků při přehrávání gramofonových desek
 4. vlnění využívaného v MR tomografii
 5. sondy, která vysílá vlnění o frekvenci ultrazvuku a zároveň přijímá vlnění, které projde vyšetřovaným objektem odraženo zpět
16. Polarizace dielektrika znamená
 1. pohyb jeho částic k opačně nabitým elektrodám
 2. vytvoření elektrických dipólů z atomů či molekul a jejich zorientování
 3. odebírání elektronů z dielektrika
 4. dodání elektronů dielektriku
 5. vznik vnitřního elektrického pole dielektrika
17. Mezi izolanty patří
 1. PVC
 2. olej
 3. sklo
 4. papír
 5. methanol
18. Jednotkou elektrochemického ekvivalentu látky je
 1. kg/V
 2. V/mol
 3. mol/kg
 4. kg/C
 5. kg/A
19. Která z uvedených veličin je vektorem ?
 1. hybnost
 2. intenzita elektrického pole
 3. relativní permeabilita
 4. moment hybnosti
 5. gradient elektrického potenciálu
20. Měrná vodivost cytoplazmy je
 1. přibližně stejná jako vodivost buněčné membrány
 2. 1 000 až 100 000 krát vyšší než vodivost mezibuněčného prostředí
 3. přibližně stejná jako vodivost mezibuněčného prostředí
 4. závislá na složení cytoplazmy
 5. nezávislá na odporu cytoplazmy
21. Pro výpočet procházejícího proudu ve vodiči, je-li přenášen kladně i záporně nabitými částicemi, musíme brát v úvahu
 1. pouze náboj záporně nabitých částic
 2. absolutní hodnotu rozdílu nábojů kladných záporných částic
 3. pouze náboj kladně nabitých částic
 4. součet absolutních hodnot nábojů všech částic
 5. součet nábojů všech částic s ohledem na znaménko
22. Pro intenzitu podnětu a počitku platí
 1. Hagenův - Poisseuilleův zákon
 2. Weberův - Fechnerův zákon
 3. Lambertův - Beerův zákon
 4. vztah Ir ÷ log Is, kde Ir je intenzita podnětu a Is intenzita počitku
 5. vztah Ir ÷ log Is, kde Ir je intenzita počitku a Is intenzita podnětu
23. Hmotnost látek vyloučených na elektrodách je přímo úměrná prošlému
 1. proudu
 2. podílu náboje a proudu
 3. podílu napětí a proudu
 4. součinu napětí a proudu
 5. náboji
24. Uvnitř kulového dutého vodiče je elektrické pole
 1. nulové
 2. silné (užití v tokamaku)
 3. radiální, uprostřed nejsilnější
 4. radiální, nejsilnější nejdál od středu
 5. nepravidelné, důkazem je třeba kulový blesk
25. Při jednopólovém dotyku v izolované soustavě (oddělení transformátorem)
 1. tělo je součástí obvodu, dotyk je stejně nebezpečný jako dvoupólový
 2. jedná se o izolovanou soustavu - tělem proud neprochází
 3. tělem prochází jen kapacitní proud
 4. tělem prochází proud pouze v případě, že jeho hodnota je větší než 10 mA u střídavého a 25 mA u stejnosměrného proudu
 5. může nastat chvilkové podráždění do vyrovnání nábojů
26. Měrná vodivost elektrolytů
 1. vyjadřuje jejich schopnost vést elektrický proud
 2. je převrácenou hodnotou konduktance
 3. s rostoucí teplotou stoupá asi o 2% na 1 °C
 4. nezávisí na koncentraci
 5. je řádově 10 na 6 krát menší než u kovových vodičů