Mechanika

1. Držíme-li těleso o hmotnosti 5 kg ve výšce 1 m nad podložkou, konáme práci
 1. 5 J
 2. 50 J
 3. 0.5 J
 4. 25 J
 5. 2.5 J
2. Povrchové napětí kapaliny
 1. způsobuje, že kapalina se snaží zaujmout co nejmenší povrch
 2. závisí na prostředí nacházejícím se nad kapalinou
 3. závisí na velikosti povrchu kapaliny
 4. jednotkou je N/m
 5. je množství energie potřebné ke zvětšení velikosti povrchu kapalinu o 1 m2
3. Těleso tvaru válce je zcela ponořeno v hloubce h1 = 5m pod hladinu. Jak se změní vztlaková síla, jestliže těleso ponoříme do hloubky h2 = 15m ?
 1. zvětší se 3-krát
 2. zmenší se na 1/3
 3. zvětší se (h2-h1)/h1 -krát
 4. nezmění se
 5. zvětší se 9-krát
4. Tlak krve měřený manometrem a fonendoskopem
 1. je rozdíl tlaku v manžetě a atmosférického tlaku
 2. se určuje pomocí sykavých šelestů vznikajících protékáním krve artérií zúženou tlakem manžety
 3. informuje o časovém průběhu systolického a diastolického tlaku
 4. je při diastole vyšší (za normálních podmínek asi 10 kPa)
 5. se určuje pomocí sykavých šelestů vznikajících vířením krve v místě, kde tlak manžety zamezí průtoku krve artérií
5. U pacienta, jehož krev má vyšší viskozitu než krev zdravého člověka,
 1. převažuje turbulentní proudění
 2. převažuje laminární proudění
 3. oba typy proudění se vyskytují stejnou měrou
 4. se může vyskytovat anémie
 5. se může vyskytovat polyglobulie
6. Druhý Newtonův zákon zní
 1. každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu jen potud, pokud je působící síly nepřinutí změnit jeho stav
 2. časová změna hybnosti je úměrná působící síle
 3. součin velikosti hmotnosti hmotného bodu a jeho rychlosti se numericky rovná působící síle
 4. když nějaké těleso při interakci s druhým tělesem změní jeho hybnost, pak samo rovněž vlivem druhého tělesa změní vlastní hybnost o stejně velký přírůstek, avšak v opačném směru, neboť působením těchto těles jedno na druhé jsou si rovny
 5. F = d/dt(m.v)
7. Největší podíl na celkovém odporu krevního řečiště mají
 1. velké tepny
 2. kapiláry
 3. velké žíly
 4. mízní cévy
 5. věnčité tepny
8. Do koruny stromů se voda dostává díky tlaku
 1. hydrostatickému
 2. osmotickému
 3. atmosférickému
 4. filtračnímu
 5. kapilárnímu
9. Dvojice sil jsou
 1. jakékoli dvě síly stejného směru
 2. jakékoli dvě síly opačného směru mající rotační účinek
 3. dvě síly stejné velikosti a opačného směru, které leží v přímce
 4. dvě síly stejné velikosti a opačného směru, které neleží v přímce
 5. síly které nelze skládat
10. Zmenšíme-li průřez trubice, v níž proudí kapalina,
 1. rychlost kapaliny se zvětší
 2. rychlost kapaliny se zmenší
 3. tlak kapaliny vzroste
 4. tlak kapaliny klesne
 5. zvýší se hustota kapaliny
11. Molekuly v kapalinách na sebe působí
 1. soudržnými mezimolekulovými silami a výsledkem tohoto působení sil na povrchu kapaliny, směřujících do jejího nitra, je snaha zaujmout co nejmenší povrch
 2. soudržnými silami a výsledkem tohoto působení sil v kapalinách je snaha kapaliny nezaujmout co nejmenší povrch
 3. mezimolekulovými silami a výsledkem tohoto působení sil v kapalinách je snaha kapaliny zaujmout co největší povrch
 4. odpudivými silami a výsledkem tohoto působení sil kapalina nezaujímá žádný tvar
 5. přitažlivými a odpudivými silami
12. Střední tlak krve vleže je nejnižší
 1. v aortě
 2. v levé síni
 3. v kapilární oblasti
 4. v žilní oblasti
 5. v pravé síni
13. Jednotkou práce je
 1. joule J
 2. watt W
 3. newton N
 4. watt sekunda W.s
 5. kg.m2/s2 v základním vyjádření
14. Viskozita daného roztoku je ovlivněna
 1. změnou teploty
 2. přidáním rozpustné příměsi
 3. změnou koncentrace roztoku
 4. přidáním povrchově aktivní látky
 5. změnou turbulentního proudění na laminární
15. S turbulentním prouděním se v těle zdravého člověka
 1. setkáváme a toto proudění převažuje
 2. nikdy nesetkáváme
 3. setkáváme většinou v kapilárách
 4. setkáváme většinou ve velkých tepnách
 5. setkáváme většinou v žilách
16. Ve vakuu vypustíme současně peříčko a těžkou olověnou kuličku ze stejné výšky. Dopadnou
 1. současně, neboť na oba objekty působí stejná gravitační síla, která jim uděluje stejné zrychlení
 2. současně, neboť na oba objekty působí sice různě velká gravitační síla, avšak zrychlení, které jim uděluje, je stejné
 3. první dopadne kulička, neboť má větší hmotnost, tudíž na ni působí větší gravitační síla
 4. peříčko, neboť virtuální částice vakua proudí mezi jeho vlákny a tlačí ho Angströmovou silou ve směru pohybu
 5. kulička, neboť její odpor vůči virtuálním částicím vakua je menší
17. Působí-li na tyč síla v podélném směru, pak prodloužení tyče závisí na délce tyče
 1. nepřímo úměrně
 2. přímo úměrně
 3. lineárně
 4. je na délce nezávislé
 5. tyč se neprotáhne
18. Vyberte správné tvrzení:
 1. Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon zachování energie v proudící kapalině
 2. krev patří mezi tzv. newtonovské kapaliny
 3. pomocí Reynoldsova čísla lze určit kritickou rychlost, kdy se proudění kapaliny mění z laminárního na turbulentní nebo naopak
 4. velikosti okamžitých rychlostí molekul reálné kapaliny se v celém průřezu trubice neliší
 5. měření rychlosti toku krve může být založeno na Dopplerově jevu
19. Modul pružnosti tkáně
 1. má hodnotu 3-6 MPa při velmi malých napětích elastické tkáně
 2. má hodnotu 0,3-0,6 MPa při velmi malých napětích elastické tkáně
 3. má hodnotu kolem 100 kPa u kolagenní tkáně
 4. má hodnotu kolem 100 MPa u kolagenní tkáně
 5. deformace měkkých tkání se řídí až do poškození Hookovým zákonem
20. Dokonale plastická látka
 1. je jiný název pro dokonale pružnou látku
 2. vykazuje deformaci při libovolné hodnotě působícího mechanického napětí
 3. vykazuje lineární průběh deformace, čímž odpovídá Hookovu zákonu
 4. je ta, jejíž všechny deformace jsou nevratné
 5. prakticky neexistuje
21. Dvě nádoby se stejnou plochou dna, jedna válcová a druhá kuželovitě se zužující, jsou naplněny vodou do stejné výše
 1. v obou nádobách bude na dno působit stejná tlaková síla, protože plochy dna nádob a výšky kapaliny jsou si rovné
 2. v obou nádobách bude na dno působit různá tlaková síla, protože objem kapaliny v nádobách se liší
 3. v obou nádobách bude u dna stejný hydrostatický tlak, protože výška kapaliny v nádobách je stejná
 4. v obou nádobách bude u dna různý hydrostatický tlak, protože hmotnost kapaliny v nádobách je různá
 5. v obou nádobách bude u dna stejný hydrostatický tlak a stejná tlaková síla působící na dno
22. Pro turbulentní proudění kapaliny (krve) platí:
 1. dolní hranicí turbulentního proudění je přibližně Reynoldsovo číslo 1000
 2. lidé trpící anémií mají vyšší viskozitu krve, proto je u nich turbulentní proudění častější
 3. je pomalejší než laminární
 4. je indikované šelesty nad srdcem
 5. závisí na počtu červených krvinek v krvi

Komentáře

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Re: Mechanika

nevíte někdo, jestli se tyto testy používají i pro 1lf? :)

Re: Mechanika

No, celkem bych se divil. Leda, že by se jim na 1. LF nechtělo vymýšlet vlastní... Ono si hlavně nejsem jistý, jestli se ještě pořád používají i na 2. LF...