Modelování

1. Pro formální neuron platí
 1. je to bipolární neuron retiny
 2. má obecně několik vstupů a jeden výstup
 3. je to obecný název každého neuronu, který ztratil v průběhu fylogeneze svou funkci, nepřestal však existovat
 4. vyšle signál na výstup, pouze pokud součet vstupních impulsů překročí prahovou hodnotu
 5. jedná se o název modelu utvořeného na základě přímé analogie
2. Za model můžeme považovat
 1. zjednodušené zakreslení složitého objektu
 2. grafické znázornění matematického vzorce
 3. teorii jakéhokoli procesu
 4. vlastní názor
 5. zmenšenou napodobeninu určitého systému
3. Četnost F výskytu daného jevu je dána vztahem F = n/N (n je počet příznivých jevů, N je počet všech jevů). Platí, že
 1. přesnost četnosti výskytu daného jevu můžeme zvýšit zvýšením n za současného zachování hodnoty N
 2. pokud F < 5, pak šance, že se daný jev vyskytne, je velice malá
 3. pokud se n = N, pak se jev vyskytuje v 50% případů
 4. pokud F > 1, pak je dobré zkontrolovat postup, který vedl k výsledku
 5. F nabývá hodnoty od 0 do 1 včetně
4. Modelování
 1. je proces náhrady jednoho systému či jevu jiným, přičemž nový, modelový systém, umožňuje sledovat požadované vlastnosti původního systému
 2. funkce modelu spočívá v zobrazení všech požadovaných vlastností původního systému
 3. metodou přímé analogie umožňuje přenést fyzikální proces do prostředí jednoduššího a energeticky, finančně i jinak méně náročného
 4. umožňuje zobrazovat a zkoumat fyziologické děje v organismu za různých vstupních podmínek, což u pacientů kolikrát nejde
 5. při vytváření modelu nelze odstraňovat funkce a vazby, neboť model by měl vlastnosti odlišné od svého vzoru
5. Snímač v biologickém systému
 1. zesiluje prvotní biosignál
 2. převádí prvotní biosignál na jinou formu energie
 3. je totéž, co senzor
 4. je vždy elektrické zařízení
 5. má být biologicky inertní
6. Synapse nervových buněk zprostředkují přenos jednosměrně. Lze je tedy přirovnat k
 1. vypínači v elektrickém obvodu
 2. triaku v elektrickém obvodu
 3. jednocestnému ventilu v potrubí
 4. žádnému z uvedených, neboť jsou příliš malé
 5. k diodě v elektrickém obvodu
7. Podkladem a logickým základem modelování je abstrakce ztotožnění, která spočívá
 1. ve vytvoření dvou shodných systémů, ve kterých změnou vstupních a okolních podmínek působíme na jeden systém a z jeho chování usuzujeme na chování druhého
 2. v tom, že u předmětů určité třídy nepřihlížíme k vlastnostem, kterými se odlišují, ale bereme v úvahu jen ty vlastnosti, v nichž se shodují a jež jsou podstatné pro daný účel
 3. v tom, že u předmětů určité třídy nepřihlížíme k vlastnostem, na něž působí různé vnější vlivy
 4. ve výběru určitých jevů za účelem zkoumání jejich chování v zadaných podmínkách
 5. v uvedení poznatků získaných z modelu do praxe
8. Model
 1. může mít jen vlastnosti vyskytující se u originálu
 2. musí mít všechny vlastnosti originálu
 3. může mít vlastnosti nevyskytující se v originálu
 4. nemusí mít všechny vlastnosti vyskytující se v originálu
 5. musí mít stejnou funkci jako originál
9. Vyberte pravdivá tvrzení:
 1. přesný a úplný model není možný
 2. výběr znaků reality braných v úvahu při sestavování modelu je ovlivněn cílem vytvářeného modelu
 3. při vytváření modelu je třeba zahrnout bez výjimky všechny existující vazby a znaky
 4. hlavním cílem modelování nějaké činnosti je vytvořit co nejpřesnější kopii
 5. hlavním cílem modelování je předpověď
10. Modely přímé analogie
 1. jsou založeny na shodnosti matematického popisu modelovaného objektu a modelu
 2. je jiné označení pro kompartmentové modely
 3. modely přímé agonie modelují biologické pochody v organismu těsně před smrtí
 4. jsou často realizované pomocí elektrických prvků
 5. významnou skupinou modelů přímé analogie jsou modely srdce
11. Formální neuron
 1. je dohodnutý název jednotky spojující funkci všech neuronů v šedé mozkové kůře
 2. je model neuronu
 3. má několik vstupů a jeden výstup
 4. umožňuje modelovat mechanismus synapse
 5. je zastaralý výraz používaný dnes jen zřídka
12. Při modelování elektrických vlastností buněčných membrán lze jako model použít elektrický obvod obsahující
 1. pouze vodič, neboť buněčné membrány přenášejí ionty vodivými iontovými kanály
 2. diodu, neboť draselné ionty procházejí pouze jedním směrem
 3. odpor a kondenzátor, neboť membrána má odpor i kapacitu
 4. zdroj napětí, neboť na membráně se nachází elektrické napětí
 5. dva sériově zapojené odpory, neboť membrána je tvořena dvojitou vrstvou fosfoloipidů
13. Umělá a přirozená ledvina
 1. umělá ledvina je strukturním modelem přirozené ledviny
 2. při vytváření umělé ledviny nezáleží ani tak na strukturní podobnosti, důležitá je podobnost funkční
 3. záleží jak na struktuře, tak na funkci umělé ledviny
 4. nezáleží ani na struktuře ani na funkci umělé ledviny
 5. umělá ledvina je přesnou kopií přirozené ledviny