Přístroje

1. Vyberte správné tvrzení:
 1. kardiostimulátor slouží k obnovení srdečního rytmu, může mít vlastní rytmus (vyrovnává poruchy převodního systému srdce)
 2. kardiostimulátor pracuje podpůrně (vyšle impuls při prodloužení RR intervalu nad danou mez)
 3. kardiostimulátor je schopen generovat frekvenci srdečních stahů na základě nervových podnětů z prodloužené míchy
 4. myostimulátor se používá k odstranění nadbytečného tuku (hubnutí)
 5. myostimulátor se využívá při rehabilitaci atrofovaného svalstva (např. po úrazech kloubů)
2. Stalagmometr slouží k měření
 1. povrchového napětí
 2. osmotického tlaku
 3. onkotického tlaku
 4. akčního potenciálu
 5. tloušťky vápníkového nánosu v cévách (původně byl používán k měření rychlosti růstu krápníků)
3. Sekundární clona u RTG přístroje
 1. je nezbytná pro zdraví pacienta
 2. je v těsné blízkosti primární clony
 3. zachycuje záření vzniklé v důsledku Comptonova jevu
 4. zachycuje některé RTG paprsky nižších frekvencí
 5. je umístěna v těsné blízkosti rentgenky
4. Při zamaštění ochranného ventilu kyslíkové láhve
 1. může dojít k explozi, při níž je ventil vymrštěn dle zákona zachování hybnosti
 2. může dojít k explozi, při níž je ventil vystřelen dle třetího Newtonova zákona
 3. mastnota postupně zoxiduje a ulpí na ventilu
 4. dochází pouze k unikání plynu, protože v místě nečistoty láhev netěsní
 5. může dojít k explozi, ale plyn neunikne, protože má vyšší hustotu než vzduch
5. Psychrometr
 1. se skládá z vlhkého a suchého teploměru
 2. obsahuje jako nezbytnou součást zařízení punčošku (např. z mušelínu)
 3. obsahuje jako nezbytnou součást zařízení rukavice
 4. jeho části měří přímo vlhkost
 5. využívá se k zjišťování relativní vlhkosti vzduchu
6. EKG svody označené I, II, III se nazývají
 1. Wilsonovy
 2. zesílené končetinové
 3. zesílené bipolární
 4. Einthovenovy
 5. bipolární končetinové
7. EKG svody označené aVR, aVL, aVF se nazývají
 1. zesílené unipolární končetinové
 2. bipolární končetinové
 3. Einthovenovy
 4. Goldbergovy
 5. nezesílené končetinové
8. Vzorec pro výpočet středního tlaku krve (Pm) (Pd je TK diastolický a Ps je TK systolický ) je :
 1. Pm = 2/3 Ps + 1/3 Pd
 2. Pm = (Ps + 2Pd)/3
 3. Pm = 2/3 Ps - 1/3 Pd
 4. Pm = 1/3 Ps - 2/3 Pd
 5. Pm = 1/3 (Ps + 2/3 Pd)
9. K zaznamenání elektrických signálů srdce využíváme
 1. standardní EKG svody, Einthovenův trojúhelník
 2. 12 svodů standardně umístěných pouze na hrudi
 3. unipolární svody využívající Wilsonovu svorku
 4. unipolární zesílené končetinové svody Goldbergovy
 5. 6 svodů libovolně umístěných na těle vyšetřované osoby
10. Audiogram
 1. je znázornění velikosti ztráty sluchu v závislosti na kmitočtu
 2. u normálně slyšícího člověka je vodorovná čára na hodnotě 0 dB
 3. je grafickým znázorněním prahu slyšení ucha
 4. je přístroj k vyšetření vad sluchu
 5. je elektronický generátor akustických frekvencí
11. Pro barevnou vadu čoček platí:
 1. jednotlivé barvy bílého světla se lámou do různých ohnisek
 2. tato vada se dá eliminovat clonami
 3. dva body vnímáme jako dvě čárky
 4. čočka má více obrazových ohnisek
 5. body se mohou zobrazovat jako kruhové plošky
12. Pomocí Korotkovových zvuků lze změřit hodnotu
 1. systolického tlaku krve
 2. tlaku krve na konci systoly
 3. tlaku krve na konci diastoly
 4. systolického i diastolického tlaku krve
 5. středního tlaku krve
13. Pronikavost (tvrdost) rentgenového záření produkovaného rentgenkou je přímo úměrná
 1. anodovému napětí
 2. katodovému proudu
 3. žhavicímu napětí katody
 4. velikosti optického ohniska
 5. kinetické energii elektronů dopadajících na anodu
14. Rozlišovací mez elektronového mikroskopu je asi (10En znamená 10 na n-tou)
 1. 10E-16 m
 2. 10E-13 m
 3. 10E-7 m
 4. 10E-10 m
 5. 1 angstroem
15. Hloubková galvanizace
 1. se využívá k pokovování lékařských přístrojů
 2. je léčba stejnosměrným proudem
 3. využívá se léčebný účinek stejnosměrného proudu
 4. využívá se k utlumení bolestí po menších úrazech, při léčbě zánětů vazivových tkání pohybového ústrojí, nervů a svalů
 5. základem léčebného účinku je místní zvýšení metabolismu a urychlení tkáňové difúze
16. Duté vyšetřovací zrcátko (na čele lékaře s otvorem uprostřed)
 1. slouží lékaři jako soustava pro vytváření zdánlivého zvětšeného obrazu pozorovaného objektu
 2. slouží lékaři jako soustava pro vytváření skutečného zvětšeného obrazu pozorovaného objektu
 3. slouží k soustředění světelných paprsků, které poskytuje externí zdroj světla
 4. obecně při zobrazování tímto typem zrcadla platí zobrazovací rovnice 1/a + 1/a' = 1/f
 5. má stejné nebo podobné vlastnosti jako zrcadlo v reflektoru, kde se vlastní zdroj světla umisťuje do ohniska
17. Polarimetr je přístroj
 1. k měření indexu lomu prostředí
 2. k měření vlnočtu
 3. k měření optické otáčivosti látek
 4. který se v lékařství používá k měření koncentrace cukrů v moči
 5. který se v lékařství používá k měření koncentrace hemoglobinu v krvi
18. Spirometr
 1. s uzavřeným systémem není hermeticky izolovaný od vnějšího prostředí v průběhu měření
 2. základní částí spirometru s otevřeným systémem je průtokový snímač
 3. s uzavřeným systémem musí mít zařízení na absorpci oxidů dusíku
 4. je zařízení na měření objemu plynu
 5. je zařízení na měření plicních objemů a kapacit
19. RTG
 1. zobrazuje s větší rozlišovací schopností než gamakamera
 2. zobrazuje tkáně s větší absorpcí záření jako světlejší
 3. je zkratka filozoficko-fyzikálního termínu relativní teorie gravitace (viz A. Einstein)
 4. umožňuje nastavit energii záření změnou katodového proudu rentgenky
 5. je zobrazení, z jehož principu je odvozeno též MR zobrazení
20. Audiometr
 1. je v principu nízkofrekvenční oscilátor s akustickým výstupem
 2. má volně nastavitelnou pouze intenzitu tónu
 3. jeho součástí je ohlušovač
 4. produkuje tón se spektrem pokrývajícím celé slyšitelné pásmo
 5. má nastavitelnou frekvenci a intenzitu tónu
21. Pomocí oftalmoskopu můžeme zjistit
 1. druh emetropie
 2. druh ametropie
 3. astigmatismus
 4. myopii
 5. hyperopii
22. Jaké je napětí cejchovacího pulsu při EKG
 1. 0,001 V
 2. 1 V
 3. 100 mV
 4. 1 mV
 5. 0,01 V
23. Přístroje pro elektrotomii
 1. využívají tepelných účinků vysokofrekvenčního stejnosměrného proudu
 2. umožňují provést bezkontaktní řez
 3. obsahují elektrodu ve tvaru hrotu nebo úzkého ostří, na které vzniká velká hustota proudu
 4. využívají odpudivých sil mezi záporně nabitými elektrickými částicemi
 5. způsobují při kontaktu s tkání odpaření vody v buňkách a jejich rozrušení
24. Vyberte, co je správně:
 1. centrifuga využívá různé hmotnosti složek směsi při přetížení
 2. vodní vývěva je založena na jevu popisovaném Bernoulliho rovnicí
 3. bimetalový teploměr využívá teplotní délkovou roztažnost dvou kovů
 4. psychrometr je hygrometr, skládající se ze dvou teploměrů, přičemž jeden z nich je spojen se soustavou, z níž se vypařuje voda
 5. vlasový hygrometr využívá závislosti délky vlasu na relativní vlhkosti vzduchu
25. Anoda v RTG přístroji bývá obyčejně z těžko tavitelného kovu, např.
 1. molybden
 2. berylium
 3. wolfram
 4. vanad
 5. železo
26. Diatermie
 1. je ojediněle se vyskytující zvýšená teplota u diabetiků
 2. je zobrazovací metoda znázorňující teplotní rozložení v organismu
 3. využívá tepelných účinků stejnosměrného proudu
 4. využívá tepelných účinků vysokofrekvenčního střídavého proudu
 5. je terapeutická metoda využívající dráždivých účinků střídavého proudu ke zvýšení tělesné teploty
27. Obrazová elektronka osciloskopu
 1. umožňuje sledovat pohyb stopy svazků elektronů na luminiscenční vrstvě
 2. napětí na vertikálních vychylovacích destičkách vychyluje elektrony ve směru vodorovném
 3. vysokým napětím na katodách jsou elektrony soustředěny do úzkých svazků
 4. vychýlení pohybu elektronů se dosáhne působením elektrostatického nebo elektromagnetického pole
 5. výsledná síla působící na svazek elektronů je dána vektorovým součtem intenzit polí v daném bodě v elektronce
28. Elektrody Einthovenova trojúhelníku
 1. jsou končetinové unipolární svody
 2. jsou umístěny na levé a pravé ruce a pravé noze
 3. jsou označeny písmeny P,R,T
 4. mají charakter diferentních elektrod
 5. slouží k snímání napětí vytvořeného srdcem
29. Vyberte správné tvrzení o kryochirurgii:
 1. používané teploty jsou v rozmezí -25°C až -190°C
 2. využívá destrukce tkáně prudkým zmrazením
 3. rány nekrvácejí, ale jsou velmi bolestivé
 4. ke zmrazení je používáno tekutého dusíku
 5. rány jsou málo bolestivé a téměř nekrvácejí
30. Pyrometr je
 1. zařízení na komparativní měření vysokých teplot
 2. hlásič požáru
 3. zařízení na měření vitální kapacity plic
 4. měřič teploty založený na tepelném vyzařování těles v oblasti viditelných vlnových délek
 5. měřič teploty založený na vzájemném působení světla a lidského oka
31. Úhlové zvětšení mikroskopu závisí
 1. přímo úměrně na úhlovém zvětšení okuláru
 2. nepřímo úměrně na optickém intervalu
 3. nepřímo úměrně na ohniskové vzdálenosti objektivu
 4. přímo úměrně na vzdálenosti, kterou označujeme jako konvenční zrakovou vzdálenost
 5. nepřímo úměrně na součtu ohniskových vzdáleností objektivu a okuláru
32. RTG obraz
 1. vzniká různou absorpční schopností jednotlivých tkání
 2. nezávisí na tvrdosti záření
 3. absorpční koeficient měkkých tkání málo závisí na energii záření
 4. absorpční koeficient tvrdých orgánů (kostí) s rostoucí energií paprsků roste
 5. nižším napětím na rentgence (měkčí záření) se tkáně zobrazují kontrastněji
33. Intenzita RTG záření se
 1. mění zvyšováním napětí mezi anodou a katodou
 2. mění žhavením katody
 3. udává se miliampérech katodového proudu
 4. udává se v kilovoltech anodového napětí
 5. mění změnou intenzity katodového proudu (např. pomocí reostatu)
34. Brzdné RTG záření
 1. má spojité spektrum
 2. vzniká při přiblížení se elektronu ke kladně nabitému jádru
 3. má čárové spektrum
 4. má tím větší frekvenci, čím má elektron větší kinetickou energii
 5. má tím větší vlnovou délku, čím má elektron větší kinetickou energii
35. Mezi endoskopická zrcátka patří
 1. kolposkop
 2. rinoskop
 3. otoskop
 4. rektoskop
 5. cystoskop
36. Geiger-Müllerova trubice
 1. pracuje na obdobném principu jako ionizační komora
 2. je detektor založený na ionizaci
 3. má vysokou detekční účinnost pro fotonové záření
 4. pracuje při napětí vyvolávajícím lavinovitou ionizaci
 5. je vhodná pro stanovení spektra ionizujícího záření
37. Jaké napětí má cejchovací puls v EKG?
 1. 0.1 mV
 2. 1 cm
 3. 1 mA
 4. 1 mV
 5. 100 mV
38. Jaké maximální zvětšení můžeme prakticky dosáhnout lupou?
 1. 6 - 8-násobné
 2. 10 - 12-násobné
 3. 15 - 20-násobné
 4. 20 - 25-násobné
 5. 25 - 30-násobné
39. Wilsonova svorka je
 1. spojení EKG elektrod určitým způsobem vytvářejícím tzv. "zdánlivou zem"
 2. svorka umístěná na pravé noze
 3. zemnicí svorka EKG
 4. jiný název pro indiferentní elektrodu
 5. druhá svorka pro unipolární měření
40. Před aplikací Leksellova gama-nože je vhodné vyšetření
 1. CT
 2. NMR
 3. PET
 4. jakékoliv, které upřesní lokalizaci
 5. scintigrafické
41. Polarografie je založena na principu
 1. různého lomu světla u různých látek
 2. měření rozdílu v absorpčním a emisním spektru
 3. různé roztažnosti látek při průchodu elektrického proudu
 4. změny barvy látek při vysokých teplotách
 5. změny elektrodového potenciálu při průchodu proudu
42. Doba provádění řezu laserovým nástrojem závisí
 1. na intenzitě laserového paprsku
 2. na druhu tkáně
 3. na hustotě tkáně
 4. na tepelné kapacitě tkáně
 5. na chemickém složení tkáně
43. Leksellův gama-nůž (LGK) pracuje na principu
 1. mechanickém
 2. ozáření
 3. koordinace ozáření a mechanického působení
 4. laseru
 5. vysokotlaké vodní trysky
44. Rtuťový teploměr je založen na principu
 1. různé roztažnosti kovů při různých tlacích
 2. různé roztažnosti pevných látek
 3. různé roztažnosti sloupce vzduchu nad rtutí
 4. změny skupenství rtuti (pevného na kapalné)
 5. hypotermologie
45. V elektronovém mikroskopu
 1. je využito korpuskulárního charakteru elektronů
 2. je využito absorpce elektronů preparátem
 3. se používá napětí až do hodnoty 50 kV
 4. se může využít ohybu záření na pozorovaných strukturách
 5. závisí rozlišovací schopnost na vlnové délce použitého záření
46. Mezi software zařadíme
 1. disketu
 2. operační systém
 3. programovací jazyk (syntaxe a sémantika)
 4. ovladač (driver) myši
 5. řadič (drive) disku
47. Pro běžně užívané optické mikroskopy platí
 1. objektiv je spojná čočka umístěná blíže u oka, okulár je spojná čočka umístěná dále od oka
 2. objektiv je rozptylná čočka umístěná dále od oka, okulár je spojná čočka umístěná blíže u oka
 3. objektiv je spojná čočka umístěná dále od oka, okulár je rozptylná čočka umístěná blíže u oka
 4. objektiv je spojná čočka umístěná dále od oka, okulár je spojná čočka umístěná blíže u oka
 5. objektiv je rozptylná čočka umístěná dále od oka, okulár je spojná čočka umístěná blíže u oka