Radioaktivita

1. Při radioaktivní rozpadu počet radioaktivních atomů ve vzorku klesá s časem
 1. ve střední hodnotě lineárně
 2. ve střední hodnotě exponenciálně
 3. ve střední hodnotě logaritmicky
 4. ve střední hodnotě nelineárně
 5. jako náhodná veličina
2. Při radioaktivním rozpadu jádra jsou vždy zachovány tyto fyzikální veličiny:
 1. elektrický náboj
 2. hybnost
 3. energie
 4. hmotnost
 5. rychlost
3. Ostřelováním He (A=3, Z=2) deuteronem vznikne He (A=4, Y=2). Částicí uvolněnou při reakci je
 1. pozitron
 2. neutron
 3. elektron
 4. proton
 5. helion
4. Podmínkou vyvolání jevu nukleární magnetické rezonance je nenulový magnetický moment jádra, kterým se vyznačují atomová jádra obsahující
 1. sudý počet protonů a sudý počet neutronů
 2. lichý počet protonů a lichý počet neutronů
 3. lichý počet nukleonů
 4. lichý počet protonů a sudý počet neutronů
 5. velký počet nukleonů
5. Přitažlivé jaderné síly mezi dvěma nukleony mají dosah řádově
 1. 10 na -11 m
 2. 10 na -13 m
 3. 10 na -15 m
 4. 10 na -17 m
 5. 10 na -10 m
6. Atomy, jejichž jádra obsahují stejný počet nukleonů téhož druhu (stejné Z i A ), ale mají po určitou dobu zvýšenou energii, se nazývají
 1. izotopy
 2. izoradionuklidy
 3. izomery
 4. izotermy
 5. izobary
7. Radioaktivní rovnováha je stav, kdy se za jednotku času přemění stejný počet atomů mateřského i dceřiného radionuklidu. K trvalé rovnováze tedy dochází, je-li poločas rozpadu mateřského radionuklidu ....... než poločas izotopu dceřiného.
 1. mnohem větší
 2. trochu větší
 3. stejný
 4. trochu menší
 5. mnohem menší
8. Rozdíl mezi rentgenovým zářením (paprsky X) a zářením gama spočívá
 1. ve fyzikální podstatě záření
 2. výhradně v energii záření (mezi oběma druhy záření existuje ostrá energetická hranice)
 3. v místě vzniku záření (elektronový obal nebo jádro)
 4. mezi zářením rentgenovým a gama není žádný rozdíl (jde o rovnocenná označení elektromagnetického záření velmi vysokých frekvencí)
 5. záření gama je zvláštním druhem rentgenového záření
9. Izobary
 1. mají různé protonové i nukleonové číslo
 2. jsou to např. O (A=16, Z=8), O (A=17, Z=8)
 3. mají stejné nukleonové číslo, ale různá protonová čísla
 4. je to pouze jiný výraz pro izotopy
 5. jsou to např. Ar (A=40, Z=18), K (A=40, Z=19)
10. Becquerel je jednotkou
 1. absorbované dávky
 2. aktivity vzorku
 3. dávkové rychlosti
 4. expozice
 5. látkové koncentrace
11. Vyber správnou variantu:
 1. umělou radioaktivitou se rozumí vznik stálého nového prvku získaného ozařováním jiného radioaktivního prvku
 2. při štěpení jader se obvykle jádro rozštěpí na pozitrony a jednotlivé neutrony a obal se vyzáří v podobě beta částic
 3. termonukleární reakce spočívá v řetězovitém štěpení stabilních jader neutrony
 4. termonukleárních reakcí se využívá v astronautice (motory satelitních výzkumných stanic)
 5. jaderné reakce jsou de facto analogií chemických reakcí na úrovni atomových jader
12. Energie fotonu E je dána vztahem (h - Planckova konstanta, f - frekvence, c - rychlost šíření světla ve vakuu, l - vlnová délka)
 1. E = h . f
 2. E = h . c / l
 3. E = h . f / l
 4. E = h . f / c
 5. E = h . c
13. Při rozpadu atomového jádra přeměnou alfa se
 1. prvek posune v periodické tabulce o 2 místa vlevo
 2. hmotnostní číslo sníží o 2 a atomové číslo o 4
 3. počet nukleonů sníží o 4
 4. celkový elektrický náboj jádra se nezmění
 5. počet protonů se sníží o 2
14. Rychlost přeměny radioaktivního vzorku lze ovlivnit
 1. tlakem
 2. teplotou
 3. gravitační interakcí
 4. nelze ovlivnit uvedenými faktory
 5. elektrickým proudem
15. Radioaktivními nazýváme ty atomy, jejichž jádra
 1. obsahují nukleony s kladnou potenciální energií
 2. se například změnou jednoho nukleonu v jiný mění na jiná jádra
 3. nejsou v čase stabilní
 4. obsahují fotony š-záření
 5. se mohou spojovat s jinými jádry
16. Gama záření
 1. je elektromagnetické vlnění
 2. při průchodu kovy ztrácí elektrický náboj
 3. vystupuje jako doprovodné záření u rozpadů Ó nebo á
 4. není odchylováno magnetickým polem
 5. je proud neutronů s vysokou energií
17. Vyberte odpovědi, kde symbol odpovídá názvu:
 1. pozitron e (A=0, Z=1)
 2. deuteron He (A=4, Z=2)
 3. proton p (A=1, Z=1)
 4. helion He (A=2, Z=4)
 5. neutron n (A=0, Z=1)
18. Při vnitřní konverzi š-záření
 1. odnáší všechnu energii fotoelektron
 2. se emitují fotoelektrony a kvanta charakteristického RTG-záření
 3. se emitují částice a záření, jehož energetické spektrum je nespojité
 4. se emitují částice a záření, jehož energetické spektrum je spojité
 5. je část energie předána elektronům z elektronového obalu
19. Při havárii jaderných elektráren se do životního prostředí dostane především
 1. 131I
 2. 99mTc
 3. 137Cs
 4. 18O
 5. 235Th
20. Uranová řada
 1. začíná nuklidem 235U a končí 210Pb
 2. začíná 238U a končí 210Bi
 3. sestává z prvků s krátkými poločasy z hlediska geologického stáří Země
 4. je až na první nuklid totožná s řadou thoriovou
 5. je řadou izotopů uranu, na které se mění 238U při provozu jaderného reaktoru
21. Jaderné síly
 1. jsou v oblasti svého působení silnější než elektrostatické síly
 2. jsou nábojově nezávislé
 3. jsou spinově nezávislé
 4. přímo ovlivňují fyzikální vlastnosti sloučenin
 5. mají krátký dosah, asi 0,001 pm
22. Kosmické záření
 1. je proud částic malých energií 10 na -10 až 10 na - 6 eV
 2. vzniká např. při výbuchu supernovy
 3. jeho intenzita se zvyšuje s nadmořskou výškou asi do 20 km
 4. je proud heliových jader
 5. zemská atmosféra neposkytuje dokonalou ochranu před jeho možnými škodlivými účinky
23. Počet atomů radioaktivního vzorku, které se přemění za 1s, nazýváme
 1. aktivita radioaktivního vzorku
 2. fyzikální poločas rozpadu
 3. rozpadová konstanta
 4. dávka
 5. měrná aktivita hmotnostní jednotky radionuklidu
24. Izotopy určitého prvku lze rozlišit
 1. chemicky
 2. pouze fyzikálními metodami
 3. chemickými i fyzikálními metodami
 4. pouze na základě záření, které emitují
 5. na základě zjištění atomové hmotnosti daného izotopu
25. Dosah alfa-částic s energií 10 MeV činí ve vzduchu přibližně
 1. 10 m
 2. 1 m
 3. 0,1 m
 4. 0,01 m
 5. 10 mm
26. Mezi přímo ionizující patří
 1. rentgenové záření
 2. záření alfa
 3. záření beta
 4. záření gama
 5. světelné záření
27. Ostřelováním V (Z=23, A=51) protonem vznikne Cr (Z=24, A=51). Částicí uvolněnou při reakci je
 1. proton
 2. helion
 3. foton
 4. neutron
 5. elektron
28. Cyklotron slouží k urychlování
 1. těžkých částic
 2. protonů
 3. deuteronů
 4. částic alfa
 5. pozitronů
29. Aktivita radioaktivní látky
 1. je počet jader přeměněných za 1s
 2. je záporná časová změna počtu nepřeměněných jader
 3. je časová změna počtu přeměněných jader
 4. je dána součinem l.N, kde N je počet nepřeměněných jader a l je přeměnová konstanta
 5. je dána podílem l/N, kde N je počet přeměněných jader a l je přeměnová konstanta
30. Nenulový spin mají jádra
 1. se sudým počtem protonů a sudým počtem neutronů
 2. se sudým počtem protonů a lichým počtem neutronů
 3. s lichým počtem protonů
 4. s lichým počtem nukleonů
 5. C (A=12, Z=6), O (A=16, Z=8)
31. Rozměry atomu jsou řádově
 1. 10 E-7 m
 2. 10 E-15 m
 3. 10 E-9 m
 4. 10 E-10 m
 5. 10 E-3 m
32. Čím větší je hmotnostní defekt,
 1. tím je jádro labilnější
 2. tím větší je vazebná energie
 3. tím je jádro stabilnější
 4. tím více nukleonů je transformováno na vazebnou energii
 5. tím více hmotnosti elektronu je transformováno na vazebnou energii
33. Elektronvolt (eV) je vedlejší jednotka
 1. energie
 2. elektrického náboje
 3. elektrického napětí
 4. hybnosti
 5. síly
34. K trvalé radioaktivní rovnováze může dojít,
 1. je-li fyzikální poločas mateřského prvku mnohem delší než poločas dceřinného izotopu
 2. je-li fyzikální poločas mateřského prvku řádově roven izotopu dceřinného izotopu
 3. je-li fyzikální poločas mnohem menší než poločas dceřinného izotopu
 4. vždy po určité době
 5. nikdy nemůže nastat
35. Záření X a gama
 1. se liší způsobem vzniku
 2. mohou být odlišena podle vlnových délek
 3. mohou být odlišena podle energií
 4. liší se způsobem interakce s látkou
 5. mohou být odlišena podle hmotnosti
36. Základní zákon radioaktivních přeměn
 1. uvádí, že radioaktivní přeměny jsou statistickou veličinou
 2. popisuje sled radionuklidů v řadách typu uranové a dalších
 3. uvádí vztah mezi aktivitou a počtem přeměn za 1 s
 4. uvádí závislost aktivity na čase
 5. je rovnicí popisující schéma jaderné přeměny
37. Při rozpadu alfa
 1. jsou emitovány částice alfa (jádra He)
 2. vzniká dceřiné jádro, které se nachází v periodickém systému o dvě místa vpravo
 3. je energetické spektrum tohoto záření spojité
 4. se setkáváme s tzv. tunelovým efektem
 5. částice alfa ztrácí zhruba polovinu své energie ionizací a druhou polovinu excitací
38. Aktivita radioaktivního preparátu
 1. je počet atomů, které se přemění za 1 sekundu
 2. je dána součinem počtu nerozpadnutých atomů a rozpadové konstanty
 3. klesá exponenciálně s časem
 4. klesá logaritmicky s časem
 5. je dána součinem počtu rozpadnutých atomů a dezintegrační konstanty
39. Magnetické kvantové číslo m může nabývat hodnot
 1. všech přirozených čísel
 2. od -l do l, kde l je vedlejší kvantové číslo
 3. 1/2 , -1/2
 4. nemůže být 0
 5. odpovídajících průmětu orbitálního magnetického momentu elektronu do směru vnějšího magnetického pole
40. Elektron
 1. je stabilní částice
 2. značí se e (A=-1, Z=0)
 3. jeho antičásticí je pozitron
 4. nese záporný náboj e = +1,602 . 10 na -19 C
 5. jeho hmotnost m = 9,108 . 10 na -15 kg
41. Aktivita radioaktivního vzorku
 1. udává počet přeměn za 1 s
 2. udává energii záření
 3. je v čase konstantní
 4. s časem klesá
 5. závisí na typu přeměny
42. Co jsou kvarky?
 1. stavební částice hadronů, mají spin 1/2 a velikost náboje 2/3 e nebo 1/3 e
 2. produkty některých radioaktivních rozpadů
 3. stavební částice leptonů
 4. stavební částice neutronů
 5. jiný název pro antičástice
43. Betatron
 1. slouží k urychlení protonů, deuteronů, iontů
 2. je urychlovač neutronů
 3. je cyklický indukční urychlovač elektronů
 4. je lineární vysokofrekvenční urychlovač pozitronů
 5. je jiný název pro "antielektron"
44. Pro dvojici částice-antičástice platí
 1. mají stejnou hmotnost a opačný spin
 2. mají stejnou hmotnost a stejný spin
 3. při setkání se přeměňují v jiné částice nebo v kvanta pole
 4. u nabitých částic mají stejný elektrický náboj
 5. příkladem je dvojice foton-antifoton
45. V dozimetrii se používá těchto odborných termínů:
 1. ionizující radionuklid
 2. ionizující látka
 3. ionizující záření
 4. radioaktivní záření
 5. radionuklid
46. Fyzikální interakce
 1. podstatou elektromagnetické interakce je vzájemné silové působení obecně pohybujících se elektrických nábojů
 2. vzájemné působení nukleonů v atomovém jádře je způsobeno slabou interakcí
 3. silná interakce způsobuje rozpady volných neutronů
 4. gravitační interakcí jsou vzájemně přitahovány všechny částice
 5. slabá interakce je ve srovnání s gravitační interakcí silná
47. Teorii korpuskulárně-vlnového dualismu elektronu jako první v r. 1924 uveřejnil
 1. E. Schrödinger
 2. W. C. Roentgen
 3. W. Heisenberg
 4. L. de Broglie
 5. O. Laser
48. Vyzářením částice
 1. β- vznikne jádro nového prvku, jehož Z je o jednu menší
 2. α vznikne jádro nového prvku, jehož Z je o 2 menší a A o 4 menší
 3. β- vznikne jádro nového prvku, jehož Z je o jednu větší
 4. β+ vznikne jádro nového prvku, jehož Z je o jednu větší
 5. β+ vznikne jádro nového prvku, jehož Z je o jednu menší
49. Konstanta radioaktivního rozpadu lambda je
 1. úměrná rychlosti rozpadu (dN/dt)
 2. konstantní pro všechny atomy
 3. konstantní pro atomy téhož prvku
 4. úměrná počtu nerozpadlých atomů v daném okamžiku
 5. úměrná poločasu rozpadu T
50. Baryony
 1. patří mezi hadrony
 2. jsou vytvořeny kvarky a antikvarky
 3. patří mezi mezony
 4. jsou vytvořeny kombinacemi tří kvarků
 5. nejlehčí baryony jsou nukleony
51. Co je to cyklotron?
 1. kruhový urychlovač fotonů
 2. elektron obíhající po kruhové dráze kolem jádra
 3. přístroj k urychlování těžkých částic (protonů, deuteronů, alfa částic a iontů)
 4. přístroj na RTG vyšetření
 5. kruhový urychlovač neutronů
52. Částice alfa je
 1. velmi nestabilní
 2. hustě ionizující
 3. nabitá částice s doletem v měkké tkáni řádově mm
 4. jádro atomu He (A=4, Z=2)
 5. 1 000 000 větší než elektron
53. Gy
 1. 10Gy = 1 rad
 2. je jednotka absorbované dávky
 3. je takové množství záření, které se rovná absorbované dávce 1 J v 1 kg tkáně
 4. Gy/s je jednotka dávkové rychlosti
 5. 1 rad = 1 centiGy
54. Mezi tzv. přímo ionizující záření patří
 1. rentgenové zářeni
 2. záření alfa
 3. záření beta
 4. záření gama
 5. světelné záření
55. Označte správné tvrzení
 1. Sv je jednotkou dávkového ekvivalentu
 2. Bq je jednotkou aktivity radionuklidu
 3. efektivní dávkový ekvivalent je veličinou, která respektuje rozdílné biologické účinky ionizujícího záření na lidský organismus
 4. mírou účinku ionizujícího záření je dávka, jejímž fyzikálním rozměrem je J/kg
 5. 1 Gy= 1 J/kg
56. Konstanta přeměny v zákonu radioaktivního rozpadu má rozměr
 1. je bezrozměrná
 2. J.kg-1
 3. s-1
 4. Bq.s
 5. Bq.s-1