Termodynamika

1. Nernst-Planckova rovnice popisuje
 1. stav s nulovým membránovým potenciálem
 2. teplotní závislost spektrální hustoty vyzařování absolutně černé buňky
 3. rovnovážné rozdělení koncentrací dvou druhů iontů na opačných stranách membrány
 4. kolik iontů A+ známé celkové koncentrace se usadí na dané straně membrány v případě známého rozdělení iontů B- pro rozpuštěnou látku A+B-
 5. něco jiného
2. Monoatomární plyn za nízkého tlaku může být považován za ideální plyn, protože
 1. objem molekul je malý ve srovnání s objemem nádoby
 2. mezimolekulární síly jsou zanedbatelné
 3. střední vzdálenost mezi molekulami je mnohem větší ve srovnání s velikostí molekul
 4. molekuly se pohybují vysokou rychlostí
 5. nedochází ke srážkám mezi molekulami
3. Vyberte správnou kombinaci teploty ve °C a v K
 1. t = 50 °C, T = 323 K
 2. t = -18 °C, T = 247 K
 3. T = 323 K, t = -50 °C
 4. T = 0 °C, t = -273 K
 5. t = 0 °C, T = 273 K
4. Pro vnitřní energii tělesa platí, že
 1. je pro každé těleso lineární funkcí absolutní teploty (U = 3/2 NkT)
 2. je dána součtem kinetické a potenciální energie částic tělesa
 3. se může měnit konáním práce
 4. je dána součtem kinetické energie částic tělesa
 5. její změna je při adiabatickém ději rovna nule
5. Vyberte správné tvrzení o 2. termodynamickém zákonu:
 1. plyne z něj, že entropie izolované termodynamické soustavy nemůže růst
 2. plyne z něj, že entropie izolované termodynamické soustavy nemůže klesat
 3. živé systémy ho porušují, neboť jejich entropie klesá
 4. živé systémy ho neporušují, neboť jejich entropie klesá
 5. živé systémy ho neporušují, neboť jde o systémy otevřené a pokles jejich entropie je vyrovnáván vzrůstem entropie okolí
6. Trojný bod vody
 1. je počáteční teplotou termodynamické teplotní stupnice
 2. má teplotu 273,16 °C
 3. vystihuje rovnovážný stav vody, ledu a syté páry
 4. je společným bodem křivky tání, křivky syté páry a křivky sublimace
 5. udává stav, kdy se voda, led a pára nachází v jedné nádobě (kalorimetru)
7. Nádoba obsahuje směs ideálního plynu a syté páry. Za konstantní teploty je objem zaujímaný plynem a párou zmenšen na polovinu. Co se stane s tlaky?
 1. tlak plynu i páry se zdvojnásobí
 2. tlak plynu se zdvojnásobí, tlak páry zůstane stejný
 3. tlak plynu zůstane stejný, tlak páry se zdvojnásobí
 4. tlak plynu se zdvojnásobí, tlak páry klesne na polovinu
 5. tlak páry i plynu zůstane konstantní
8. Stefan-Boltzmannův zákon stanoví, že
 1. množství energie, které černé těleso absorbuje z okolí za jednotku času, je přímo úměrné čtvrté mocnině jeho absolutní teploty
 2. množství energie, které černé těleso vyzáří za jednotku času, je nepřímo úměrné čtvrté mocnině jeho absolutní teploty
 3. množství energie, které černé těleso absorbuje z okolí za jednotku času, je nepřímo úměrné čtvrté mocnině absolutní teploty tohoto tělesa
 4. množství energie, které černé těleso vyzáří do okolí za jednotku času, je přímo úměrné čtvrté mocnině absolutní teploty okolí
 5. množství energie, které černé těleso absorbuje z okolí za jednotku času, je přímo úměrné čtvrté mocnině absolutní teploty okolí
9. Absolutní muly (0 K) bylo poprvé dosaženo
 1. v Německu ve 30. letech
 2. v USA v 50. letech
 3. v Japonsku v 70. letech
 4. v USA v r. 1977
 5. v SSSR v 50. letech
10. Rovnice
 1. dS = T.dQ vyjadřuje přírůstek entropie při vratných dějích
 2. dS = dQ/T je vztah pro přírůstek entropie soustavy, kde dQ je množství energie vydané do okolí
 3. dS ň 0 platí pro rovnovážné i nevratné procesy, přičemž znaménko '>' je pro děje nevratné a '=' pro děje rovnovážné
 4. dS ň 0 představuje matematickou formulaci 2. věty termodynamické
 5. dQ = dS.T, kde dS = 0, vyjadřuje adiabatický reverzibilní děj, při kterém nedochází k výměně tepla s okolím
11. Jednotkou absolutní (termodynamické) teploty je
 1. °K
 2. C
 3. °C
 4. K
 5. J
12. Při dějích v biologických systémech
 1. neplatí termodynamické věty
 2. nastane úplný stav rovnováhy až po smrti organismu
 3. nedochází k přeměnám energie
 4. probíhají děje působící proti termodynamické rovnováze
 5. platí 2. termodynamická věta
13. Charlesův zákon charakterizuje
 1. děj, při kterém je látkové množství konstantní
 2. děj, při kterém se nekoná práce
 3. vztah p1=(p/T).T1
 4. závislost tlaku ideálního plynu na teplotě
 5. vztah p/T=konst
14. Rovnovážný stav
 1. odpovídá nejpravděpodobnějšímu uspořádání systému
 2. je stav, do kterého termodynamický systém dospěje, vyvíjí-li se izolován od svého okolí
 3. je stav, v němž má entropie dané soustavy maximální hodnotu
 4. nastává po vydání tepla soustavou
 5. nastává po přijetí tepla soustavou
15. V tepelně izolované místnosti je fungující lednička, která má otevřená dvířka. Které tvrzení je správné?
 1. za velmi dlouhou dobu bude v místnosti teplota 0 K (=absolutní nula)
 2. v místnosti se teplota nezmění
 3. v místnosti se oteplí
 4. v místnosti se ochladí
 5. teplota v místnosti dosáhne 0 °C a již se nezmění
16. Obsah věty "Nelze sestrojit perpetuum mobile prvního druhu" lze také vyjádřit:
 1. při tepelné výměně těleso o vyšší teplotě nemůže samovolně přijímat teplo od tělesa s nižší teplotou
 2. teplo přijaté soustavou je rovno součtu přírůstku vnitřní energie a práce vykonané soustavou
 3. práce vykonaná soustavou nemůže být větší než dodané teplo, nedošlo-li ke změně vnitřní energie soustavy
 4. není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od určitého tělesa a vykonával stejně velkou práci
 5. první termodynamická věta
17. Převeďte hodnotu -7 K na °C. Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.
 1. 280 °C
 2. 266 °C
 3. mínus 280 °C
 4. mínus 266 °C
 5. úloha nemá fyzikální smysl
18. Vyberte správnou kombinaci děje v ideálním plynu a jeho energetické charakteristiky:
 1. izochorický děj - změna vnitřní energie plynu je rovna přijatému teplu
 2. adiabatický děj - vnitřní energie plynu se nemění
 3. izobarický děj - přijaté teplo je rovno součtu přírůstku vnitřní energie a mechanické práce, kterou plyn vykoná
 4. izotermický děj - mechanická práce plynu je rovna přijatému teplu
 5. izobarický děj - plyn nekoná mechanickou práci
19. Práce vykonaná ideálním plynem při izobarické expanzi při tlaku 0,1 MPa, při které se zvětšil objem ze 7 l na 8 l, má hodnotu
 1. 1 J
 2. 10 J
 3. 1000 J
 4. 500 J
 5. 100 J
20. Hodnota stavové veličiny závisí
 1. na stavu systému a nikoli na způsobu, jakým se do tohoto stavu dostal
 2. na stavu systému a na způsobu, jakým se do tohoto stavu dostal
 3. pouze na způsobu, jakým se do určitého stavu systém dostal
 4. nezávisí na stavu systému ani na způsobu, jakým se do tohoto stavu systém dostal
 5. na stavu systému a na stavu okolí
21. Výdej tepla z těla se děje
 1. pouze, je-li teplota okolního prostředí nižší
 2. konvekcí
 3. také, je-li teplota okolního prostředí vyšší
 4. radiací
 5. evaporací
22. Princip oddělování látek na základě jejich rozdílných difúzních koeficientů využívá
 1. odstřeďování
 2. absorpční chromatografie
 3. dialýza
 4. molekulové síto
 5. spektrofotometrie
23. Pro ideální plyn platí:
 1. je zjednodušeným modelem reálného plynu
 2. je tvořen molekulami, které na sebe působí přitažlivými a odpudivými silami
 3. obsahuje molekuly, jejichž rozměr je oproti vzájemným středním vzdálenostem zanedbatelný
 4. vzájemné srážky jeho molekul nebo srážky molekul se stěnami nádoby jsou dokonale pružné
 5. nepodléhá za žádných podmínek fázovým změnám
24. Nemožnost sestrojení stroje zvaného "perpetuum mobile druhého druhu" vyplývá
 1. z 1. termodynamické věty
 2. z 2. termodynamické věty
 3. ze zákona zachování energie
 4. ze zákona zachování hybnosti
 5. ze zákona zachování hmotnosti
25. Živá hmota
 1. je otevřený systém, a proto má vysokou entropii
 2. může přijímat látku a energii z okolí, protože je to otevřený systém
 3. přijímá-li z okolí látky s dostatečně vysokou volnou energií, pak ji všechnu využije pro odstranění produktů látkové přeměny
 4. se může udržovat ve stavu s vysokým stupněm uspořádání na úkor uspořádanosti vnějšího prostředí záporným tokem entropie z okolí
 5. vytváří nerovnovážné stacionární stavy a má nízkou entropii
26. Difúze
 1. je způsobena tepelným pohybem částic
 2. je následkem Brownova pohybu
 3. umožňuje pohyb látek v buňkách a látkovou výměnu
 4. závisí na teplotě
 5. je rovnovážný děj
27. Měrná tepelná kapacita ideálního plynu je vyšší za konstantního tlaku než za konstantního objemu proto, že když se plyn rozpíná,
 1. musí být konána práce proti mezimolekulárním silám
 2. musí být konána práce proti vnějšímu tlaku
 3. molekuly zabírají méně prostoru
 4. přitažlivá síla mezi molekulami se zvětšuje
 5. molekuly se pohybují s větší rychlostí
28. Vyzařování tepla do okolí
 1. je vydávání tepla do okolí ve formě elektromagnetického záření
 2. u živočichů se podílí na výdeji tepla z organismu nejvíce hned po vypařování
 3. je závislé na velikosti, kvalitě a barvě povrchu
 4. není ovlivňováno vlhkostí vzduchu v okolí
 5. je popsáno Stefan-Bolzmannovým zákonem - množství energie vyzářené jednotkovým povrchem tělesa za jednotku času je přímo úměrné čtvrté mocnině jeho teploty
29. Kapalina se na povrchu vypařuje
 1. jen při pokojové teplotě
 2. jen při teplotě vyšší nebo rovné než bodu varu
 3. při jakékoli teplotě
 4. uvolňováním molekul z krystalové mřížky
 5. v závislosti na teplotě
30. Teplotě 30°C odpovídá na Kelvinově stupnici
 1. 303,16 K
 2. 273,16 K
 3. (-303,16) K
 4. 253,16 K
 5. (-273,16) K
31. Teplota 37,5 °C má na termodynamické stupnici hodnotu
 1. 310,65 K
 2. 37,5 K
 3. (-37,5) K
 4. (-310,65) K
 5. 298,34 K
32. Difúze je
 1. proces přenosu látek z místa teplejšího na místo chladnější
 2. samovolný proces přenosu látek z místa s vyšší koncentrací na místa s nižší koncentrací
 3. proces přenosu energie z místa o vyšší energii na místo o nižší energii
 4. samovolný proces přenosu elektronu z místa o vyšší teplotě na místo o ještě vyšší teplotě
 5. samovolný přenos látek z místa o nižší koncentraci na místo o vyšší koncentraci
33. Vyberte správné tvrzení o 1. termodynamickém zákonu:
 1. platí pouze pro neživé systémy
 2. je zákonem zachování energie
 3. říká, že entropie neustále klesá
 4. říká, že entropie neustále roste
 5. platí pro živé i neživé systémy
34. Plyn je stlačen adiabaticky, když
 1. komprese je velmi pomalá
 2. teplota je konstantní
 3. s okolím neprobíhá výměna tepla
 4. objem plynu se zmenší
 5. komprese proběhne velmi rychle
35. Univerzální plynová konstanta je
 1. R = 8,3144 J/(mol.K)
 2. R = 6,022 . 10 E 23
 3. R = 9,81 m/s2
 4. R = 1,602 J
 5. R = 8,3144 W/(m2.K)
36. Proč se při odpařování kapalina ochlazuje?
 1. vypařující se kapalina odebírá zbytku kapaliny část energie
 2. při vypařování se část energie kapaliny spotřebuje jako skupenské teplo výparné
 3. při vypařování se část energie kapaliny předá částicím k překonání povrchové vrstvy
 4. snížení kinetické energie molekul zbytku kapaliny je úměrné snížení teploty
 5. molekuly musí získat dostatečnou kinetickou energii od ostatních molekul kapaliny
37. Dva plyny (považované za ideální) o stejné teplotě, stejném počtu částic a stejném objemu mají tlak
 1. různý, neboť částice hmotnějšího plynu narážejí na stěny nádoby větší silou
 2. stejný, neboť rychlosti částic plynů jsou stejné (stejná teplota) a tudíž působí na stěny nádoby stejnou silou
 3. různý, neboť částice hmotnějšího plynu jsou hmotnější, mají větší rychlost a tlak tohoto plynu bude tedy větší
 4. stejný, neboť platí Avogadrův zákon
 5. stejný, neboť rychlost částic hmotnějšího plynu je menší (stejná teplota), ale to je kompenzováno jejich větší hmotností
38. Difúze
 1. má význam při dýchacích procesech v organismu
 2. se týká pouze tekutin (kapalin a plynů)
 3. spotřebovává se při ní energie
 4. je pohyb rozpouštědla přes membránu (rozpuštěná látka nemůže membránou procházet)
 5. je samovolný proces přesunu látek z místa vyšší koncentrace na místo s nižší koncentrací