Zátěž organismu

1. Kontaminace potravin se dá určit v jednotkách
 1. Bq.kg-1
 2. keV.kg-1
 3. Bq.m-2
 4. LET
 5. mSv.kg-1
2. Kesonová nemoc
 1. vzniká deformací buněk vlivem vysokého okolního tlaku
 2. postihuje nejčastěji močový měchýř
 3. při její léčbě se používá terapeutická rekomprese v přetlakové komoře a oxygenoterapie
 4. vyskytuje se u horolezců
 5. vyznačuje se svalovými a kloubními bolestmi, závratěmi, křečemi a slabostmi
3. Z nabídnutých možností se dlouhé kosti nejsnadněji lámou při deformaci
 1. tlakem působícím na epifýzu kosti ve směru její dlouhé osy
 2. tahem
 3. kroucením
 4. tlakem působícím na corpus kosti
 5. která je podmíněna působením dvojice sil
4. K mechanickému traumatu může dojít
 1. při nárazu
 2. při změně teploty
 3. při náhlé změně směru pohybu
 4. dlouhodobým působením tlaku
 5. po psychickém stresu
5. Přechod člověka z vysokého tlaku do normálního se nazývá
 1. pascalizace
 2. dekomprese
 3. erytrodeficit
 4. pneumotorax
 5. eubarická adaptace
6. Pro dávkový ekvivalent platí
 1. 1 Sv = 1 mrem
 2. 1 mGy = 10 Sv
 3. 10 mSv = 1 Gy
 4. 10 mGy = 1 Sv
 5. 1 Sv = 1 Gy
7. Vyberte správné odpovědi:
 1. největší odchylky systolického i diastolického tlaku od normálních hodnot zaznamenáváme při submaximálních intenzívních výkonech
 2. zvýšení množství krve v artériích (při vénokonstrikci) nemá vliv na tlak krve
 3. pulsová frekvence se při maximálních výkonech zvyšuje na 180 až 240 tepů za minutu
 4. velké zrychlení dechové frekvence je příčinou únavy dýchacího svalstva a vzniká dyspnoe
 5. setrvačnost krve hraje přibližně stejně významnou roli při práci srdce za normálního i submaximálního výkonu
8. Průměrný dávkový ekvivalent od přirozených zdrojů záření za 1 rok na jednoho člověka činí
 1. 1,3 ŠSv
 2. 1,3 mSv
 3. 1,8 mSv
 4. 5 mSv
 5. 50 mSv
9. Při podřepnutí na jedné noze (uvažujeme váhu celého těla přenesenou na jednu dolní končetinu a flexi kolena) působí na kolenní meniskus tlak řádově
 1. MPa
 2. kPa
 3. desítky kPa
 4. GPa
 5. stovky Pa
10. Biologické účinky ultrazvuku jsou
 1. kombinací účinků mechanických, tepelných a fyzikálně-chemických
 2. biopozitivní do určité velikosti intenzity (do 1.5 W/cm2) a spočívají ve zvýšení intenzity metabolických dějů
 3. při extrémně vysokých hodnotách intenzity pro člověka nebezpečné a mohou způsobit nevratné morfologické změny
 4. i při vyšších hodnotách intenzity neškodné a způsobují pouze vratné morfologické změny
 5. tím vyšší, čím je frekvence ultrazvuku (a tudíž jeho intenzita) vyšší
11. Pro dysbarismus platí:
 1. vzniká při relativním přetlaku ve středoušní dutině
 2. vzniká při relativním podtlaku ve středoušní dutině
 3. při přetlaku dochází k vyrovnání tlaku po polknutí Eustachovou trubicí
 4. při podtlaku dochází k vyrovnání tlaku únikem vzduchu sluchovou trubicí
 5. jedná se o vyklenutí bubínku při změně tlaku