A

AA amino acid – aminokyselina
Ab antibody – protilátka
ACE angiotenzin konvertující enzym (angiotenzinkon­vertáza)
ACEI inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ACh acetylcholin
ACP kyselá fosfatáza
AF amniotic fluid – plodová voda
AFP α-fetoprotein
AD autozomálně dominantní (typ dědičnosti)
ADA adenosiny deamináza
ADCA autozomálně dominantní cerebelární ataxie
ADH antidiuretický hormon
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou (attention-deficit/hyperac­tivity disorder)
ADL activities daily living
ADP adenosindifosfát
AED automatizovaná externí defibrilace
AFAFP amnial fluid AFP – AFP naměřené z amniální tekutiny, viz. AFP
AFP alfafetoprotein
Ag antigen
AChE acetylcholines­teráza
AIDS acquired immunodeficiency syndrome
AIM akutní infarkt myokardu
AK aminokyselina
AKA above knee amputation – amputace dolní končetiny nad kolenem
AKA also known as – také známý jako
ALL akutní lymfatická leukémie
ALP alkalická fosfatáza
ALS amyotrofická laterální skleróza
ALT alanintransferáza
AMC amniocentéza
AMI acute myocardial infarction
AML akutní myeloidní leukémie
AMP adenosinmonofosfát
ANP atriální natriuretický peptid
ANS autonomní nervový systém
AR autozomálně recesivní (typ dědičnosti)
ARDS acute respiratory distress syndrome
ASLO antistreptolysin O
AST asparagin transferáza
AT III antritrombin III
ATP adenosintrifosfát
AZT azidothymidin, zidovudin