P

PAPP Pregnancy Associated Plasma Protein (např. PAPP-A)
PCD primární ciliární diskinéza
PCO syndrom polycistických ovarií
PCR polymerase chain reaction – polymerázová řetězová reakce
PEF peak exspiratory flow
PEG Percutaneous endoscopic gastrostomy
PET pozitronová emisní tomografie
polyetylen
PG prostaglandin
PL praktický lékař
PLDD praktický lékař pro děti a dorost
PNA peptide nucleic acid, viz. nukleové kyseliny
PNO pneumotorax
PNP přednemocniční péče
purinnukleosid­fosforyláza
PNS periferní nervový systém
p. o. per os
POC point of care
PRS Pierre Robin sekvence / Pierre Robin syndrom
PTCA Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (perkutánní transluminální koronární angioplastika)
PTFE polytetrafluo­rethylen (Teflon®)