C

cAMP cyklický adenosinmonofosfát
CASA Computer Aided Sperm Analysis
CBT cognitive-behavioral therapy
CD cluster of differentiation
CDC Centre for disease control and prevetion Atlanta, USA
CF cystická fibróza
CFG chronic fatigue syndrome – chronický únavový syndrom
CIMT Carotis Intima Media Thickness
CJD Creutzfeldt-Jakobova nemoc (Creutzfeldt-Jakob disease)
CK kreatinkináza
CK-MB kreatinkináza – myokardiální frakce
CKD chronic kidney disease
CML chronická myeloidní leukemie
CMP cévní mozková příhoda
CMT Charcot-Marie-Tooth disease (neuropatie)
CNS centrální nervový systém
COMT katechol-O-methyl transferáza
COPD chronical obstructive pulmonary disease
CRI chronic renal insufficiency
CRL crown-rumple length (temeno-kostrční délka)
CRP C reaktivní protein
CRT cardiac resynchronization therapy
cathode ray tube
CSF  colony stimulating factor
CT computed tomography, počítačová tomografie
CVS chorionic villus sampling
CVS cyclic vomiting syndrome (syndrom cyklického zvracení)